Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

söndag 26 juli 2015

26/7 Rysslands president har antagit ny version av maritima doktrinen

Bilden visar herrar V.Putin, D. Rogozin, S. Sjojgu, V.Tjirkov. Den femte synes vara namnlös eller hemlig

Rysslands president Vladimir Putin diskuterade och antog ändringar av ryska federationens sjöfartsdoktrin vid ett möte, som ägde rum ombord fartyget ”Admiral Gorsjkov”.
I mötet deltog vice premiärminister Dmitrij Rogozin, försvarsminister Sergej Sjojgu och chefen för sjöstridskrafterna Viktor Tjirkov. Vice premiärminister Dmitrij Rogozin rapporterade om de ändringar som genomförts, skriver TASS.
”Doktrinen är beredd och godkänd. Det här är en viktig händelse för den framtida flottan, och för utvecklingen av varvsindustrin, eftersom kunden, i det här fallet Flottan, försvarsministeriet, formulerar vad vi behöver i framtiden, och industrin skall realisera dessa uppgifter. Härav följer, att industrin anpassar sig till nya utmaningar.”, - sade den ryske ledaren.
Vladimir Putin anmärkte, att för första gången i doktrinen ingår status av rent social karaktär. ”Jag menar, medicin, förstärkt hälsa för sjömännen och specialister. Det är en mycket viktig sak……
”Anledningarna till förändringarna i doktrinen är förändringar av den politiska situationen och förstärkning av Ryssland som en stor sjömakt”, - sade Dmitrij Rogozin.
”Speciell betoning är gjord på Atlant och Arktiska områdena.Atlanten beroende på NATO:s expnasion österut och uppbyggande av infrastruktur nära våra gränser, den andra – är återföreningen med Krim och Sevastopol till Rysslands Federation och snar integration av Krim och Sevastopol till vårt lands ekonomi. Det tredje – det är återupprättandet av vår flottas närvaro i Medelhavet”, - sade Rogozin.
Rogozin anmärkte, att föregående doktrin togs år 2001 fram till år 2020. Den nya förändringen är beräknad 20 år framåt. Enligt vice premiärministern, innehåller dokumentet fyra funktionella och sex regionala riktningar/områden.
”Den nya utkastet av sjödoktrinen för Rysslands Federation är ett system, en viktig handling för nationell politik, det viss säga Rysslands strategiska planeringsdokument”, - sade vice premiärministern.
Han påpekade, att utvecklingen av detta dokument var inom ramarna för regeringens marina kollegie under ledning av Rysslands Flotta. Sammanlagt deltog 15 federala verkställande organ och organisationer vid utvecklingen av den nya versionen.
Han noterade, att tyngdpunkterna ligger på regionala områdena Atlanten och Arktis. Ökad uppmärksamhet till Arktis beror på Nordostpassagens ökade betydelse, vilket kommer att kräva återupprustning atomisbrytarflottan, infrastruktur och ökad hänsyn till miljön.
”Marina doktrinen förutsätts ligga till grund för utarbetandet av dokument för kort-, mellan- och långsiktig planering av verksamhet till sjöss och i samverkan med den militära doktrin, som antogs år 2014, skapar grunden för statens huvudstrategi att se till dess strategiska mål och intressen inom marin verksamhet”, - sade vice statsministern.
Han noterade, att inom en snar framtid påbörjas lagförslaget om statlig verksamhet till sjöss. I dokumentet förstärks Sjöfartskollegiets roll som samordnare och konsoliderare vid Rysslands regering för att fullt ut säkerställa Rysslands intressen såväl i sina egna farvatten, såsom i territorialhav och på oceanerna.