Denna blogg baseras på intresset för läget i Östersjöregionen. Bloggen skall inte ses som påverkan av läsarna och ni väljer själva om ni vill ta del av det som publiceras.

lördag 2 juli 2016

2/7 Ryska flygplan skall bli synliga på radarn

Bilden visar en rysk Suchoj Su-35

Rysslands försvarsminister har gett order om att underställda skall utarbeta ett system för säkra flygningar över Östersjön. Moskva är redo att i detalj diskutera denna fråga med NATO.
”I synnerhet utarbetas en rad lämpliga och organisatoriska och tekniska årgärder, inkluderande, att ryska stridsflygplan skall använda transpondrar”, - citerar lenta.ru Rysslands försvarsministerium.
Det sägs, att användande av transpondrar medger kontroll av flygtrafiken i luftrummet över neutralt vatten i  Östersjön och nära baltländerna.
”Om NATO är berett att använda transpondrar vid flygning nära ryska gränsen, så är ryssarna beredda att detaljerar diskutera denna fråga på expertnivå”, - sägs i meddelandet.
Igår, 1 juli, kom Rysslands president Vladimir Putin överens med Finlands president Sauli Niinistö att förbjuda flygningar över Östersjöområdet med stridsflyg utan påslagna transpondrar.
Ryssland och NATO anklagar varandra regelbundet för strids- och spaningsflygningar utan påslagna identifieringssignaler i gränsområden, däribland Östersjön.

torsdag 30 juni 2016

30/6 Aleksandr Nosatov skall leda östersjöflottan

Bilden visar Aleksandr Nosatom.
Befälhavaren för Rysslands Västra milo Andrej Kartapolov kommer på torsdag 30 juli till Kaliningrad, för att presentera för personalen den nya befälhavaren – chefen för Flottans utbildningscenter Aleksandr Nosatov.
Inom försvarsdepartementet räknar man med att presidenten skall ha godkänt honom innan juli månads utgång.
Som tidigare meddelats, är Nosatov ännu ej officiellt utsedd, de fakto styrs ÖM av viceamiral Sergej Jelisejev – den ende av de högre officerarna inom ÖM, som återstår efter försvarsministerns utrensning.
Enligt uppgifter i massmedia kan även stabschefen för stillahavsmarinen vara en kandidat, men det lutar ändå åt Nosatom.


Viceamiral Aleksandr Nosatov och viceamiral Igor Muchametsjin skall tjänstgöra som befälhavare respektive stabschef för ÖM. Om deras utnämningar tillkännagav försvarsminister tillika armégeneral  Sjogu på fredagen den 1 juli.
Aleksandr Nosatov föddes 27 mars 1963 i Sevastopol.
År 1985 avslutade han Nachimovs sjökrigsskola. Därefter tjänstgjorde han inom Stillahavsflottan.
År 2000 avslutade han Kuznetsovs sjökrigsakademi. År 2009 efter avslutade studier vid Generalstabsakademin, tjänstgjorde han som befälhavare för östersjöflottans marinbas Baltijsk och stabschef vid svartahavsflottan.
27 januari 2012 blev han utsedd till vice befälhavare för Svartahavsflottan.
5 maj 2014 blev Aleksandr Michajlovitj Nosatov viceamiral.
Sedan 17 maj 2016 – chef för Kuznetsovs sjökrigsakademi.

30/6 50 officerare ur Östersjöflottan sparkade från tjänsten

Efter kontrollen inom östersjöflottan (ÖM) sparkade försvarsminister Sjojgu befälhavaren för ÖM Viktor Kravtjuk och stabschefen Sergej Popov. Förutom dessa två verkar det som, att ytterligare 50 höga officerare ur flottan har sparkats.
Bland dessa är det stabspersonal, befälhavare för eskader och förband med grader från kommendörer till amiraler, meddelar Fontanka.
Kontrollen genomfördes från 11 maj till 10 juni.
Sjojgu sparkade befälhavaren för ÖM onsdagen 29 juni.

30/6 Tillförordnad befälhavare för ÖM utsedd

vice C ÖM viceamiral Sergej Jelisejev i mitten.

I stället för den sparkade viceamiralen Viktor Kravtjuk skall tills vidare befälet över östersjöflottan (ÖM) övertas av viceamiral Sergej Jelisejev, som tidigare innehavt tjänst som vice befälhavare.
Fontanka skriver, att Sergej Jelisejev var den ende högre officeren inom ÖM, som inte haft fingrarna i syltburken och som är ”ren” enligt Sjojgu.

Innan tjänstgöringen inom ÖM var Sergej Jelisejev vice marinchef i Ukraina. I juli 2014 övergick han till Ryssland, efter att ha bytt tjänstgöringsplats. Det är första gången, som en tidigare ukrainsk officer utses till en högre befälstjänst.
I Ukraina anklagas Sergej Jelisejev för desertering, förräderi, äventyrande av Ukrainas territoriella integritet och okränkbarhet, främjande av verksamhet i terroristorganisation, genomförande av anfallskrig. Så i onsdags den 29 juni, avslutade åklagarmyndigheten i Ukraina en förundersökning och skickat den till domstol för åtalet mot Jelisejev.
Enligt journalistinformation är utnämningen tillfällig.

onsdag 29 juni 2016

29/6 Sjojgu: 11 armékåren bildad inom ÖM


För att höja stridspotentialen inom Rysslands östersjöflotta (ÖM) har 11:e armékåren [ry. armejskij korpus], sade på onsdagen 29 juni armégeneralen tillika försvarsminister Sergej Sjojgu.
Det sades, att under sovjet- och postsovjetiska tiden var alla markstridskrafter i Kaliningrads oblast direkt underställda ÖM. Efter reformen av militärområdena blev dessa förband underställda befälhavaren för Rysslands Västra milo.
”Nästa fråga rör ÖM. Från 1 april 2016 har där bildats 11:e armékåren”, - sade Sjojgu.
Han sade vidare, att den tekniska omutrustningen inom flottan fortsätter: ”Under de senaste tre åren har förbanden fått två stridsfartyg, sex mindre båtar för olika ändamål, nya raket-artillerisystem och luftförsvarsmedel”.
”Allt detta hjälper till att höja stridspotentialen inom ÖM”, - avslutade ministern.

29/6 Sergej Sjojgu entledigat CÖM Kravtjuk

viceamiral Viktor Kravtjuk.

Onsdagen den 29 juni , entledigade Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu befälhavaren för östersjömarinen (CÖM) Viktor Kravtjuk och stabschefen Sergej Popov.
”Resultatet efter en granskning av östersjöflottan, av försvarsministern och medlemmar från försvarsministeriet är att det begåtts allvarliga tjänstefel vid flottan. Det leder nu till förlorade tjänster och entledigande från militär tjänstgöring.”, - sägs i ett pressmedelande från Rysslands försvarsministerium.


Försvarsdepartementet klargjorde, att befälet för Östersjöflottan straffas ”för allvarliga brister i organisation av utbildning, daglig verksamhet bland trupperna, inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förbättra bostadsförhållanden för personalen, brist på intresse om underordnade, liksom snedvridningar av det verkliga läget i rapporter”.
Inspektionen av flottan genomfördes från 11 maj till 10 juni.
Sergej Sjojgu har beordrat att på kortast möjliga tid genomföra en plan för att rätta till tillkortakommandena, som påvisats inom Östersjöflottan, och i slutet av året skall ännu en kontroll genomföras.

tisdag 28 juni 2016

28/6 Telekrigförband i Burjatien lär sig ny materiel

System REP ”Borisoglebsk-2”

Telekrigförband ur Rysslands Östra milo ligger i fält i Burjatien och övar. Under manövrarna skall militären använda nya systemen ”Borisoglebsk-2” och ”Rtut´-BM”.
”Vid övningsfält Burduny” har sedan början av veckan deltagit mer än 200 man och cirka 30 enheter ny materiel”, - säger milots presstjänst till TASS.

Förbanden skall ligga i fält under en månad. Därefter skall varje soldat genomgå ett test av sin specialutbildning. Avslutningen blir en taktisk övning, där Telekrigförband (ry. REB) skall stötta en motoskyttebataljon i anfall och försvar.
”Rtut´-BM” – är en moderniserad variant av den sovjetiska störsändaren SPR-2, avsedd för skydd från artillerield. Det är tillförlitligare och har fler funktioner. Nu finns även möjligheter att störa på UKV-frekvenser.
Systemet ”Borisoglebsk-2” är avsett för radiospaning och störning av radiostrålningskällor. Jämfört med föregångaren ”Mandat”, har den förbättrade tekniska karakteristika: bredare frekvensband, förbättrad scanningshastighet av frekvensbanden, kortare reaktionstid på okända frekvenser, bättre lägesbestämning av radiostrålningskällor, ökad störningskapacitet.

28/6 Robotspaningsfartygsprojekt


Centrala konstruktörsbyrån ”Ajsberg” utvecklar ett mätfartygssystem ur projekt 18290 för följning av interkontinentala ballistiska robotar, sägs i företagets årsredovisning för år 2015, skriver RIA Novosti, som har en kopia.
I dokumentet sägs, att arbetet påbörjades i oktober förra året.
Mätfartygssystemet (KIK – Korabli Izmeritelnogo Kompleksa) är en serie fartyg från sovjetiska och ryska flottan, avsedda för kontroll av flygparametrar vid olika delar av flygbanan och säkerställa tester av interkontinentala robotar på maximala avstånd.
Idag har Rysslands Flotta endast ett fartyg av denna typ – ”Marsjal Krylov” ur projekt 1914, byggt redan år 1990. Hon är nu under reparation i Vladivostok.

måndag 27 juni 2016

27/6 Två nya lvrb-system på basen av S-400 ”Triumf”


Två nya luftvärnsrobotsystem (lvrb-system) – för medel och långdistans – skall utvecklas på basen av S-400 ”Triumf”, sägs i årsredovisningen för NPO ”Almaz” (som ingår i koncernen VKO ”Almaz-Antej”) för år 2015.
Ur dokumentet, som finns på portalen för öppen finansiell information, kan man läsa, att utveckling av nya lvrb-system är en prioriterad verksamhet för koncernen. Dessutom att specialister vid NPO ”Almaz” förbättrar S-400 ”Triumf” och ”skapar ett mångkanaligt, ”multigräns”[?], modulärt luftvärnsrobot-artillerisystem  för beväpning av Flottans yt- och trängfartyg”, sägs i rapporten.
Dessutom, utvecklar ”Almaz-Antej” nästa generations luftvärnsrobotsystem – S-500. Det sägs, att det nya systemet skall börja användas under 2017. Systemet kan upptäcka och samtidigt skjuta ned upp till tio ballistiska överljudsmål.
S-400 ”Triumf” [NATO-språk – SA-21 Growler”] är avsett för bekämpning av alla moderna och framtida luftmål. Systemet började tillföras Försvaret i april 2007.